ئه بوبکر عه لی- لیدز

ئه بوبکر عه لی- لیدز: ئازادی و سته مکاری له شه ڕێکی ده سته و یه خه دا

به تێبینیه ک ده ست پێده که م ، بۆیه چه مکی سه رکوت کردنم نه خسته به رامبه ر ئازادی، چونکه له و شوێنه دا که ئازادی هه ره شه ی له سه ر بوو ژیانی کۆمه ڵگه به سه رکوت کردن کۆتایی نایه ت به ڵک و ده ڕوات بۆدۆخی سته م و کوشتار، له لایه ن ده سه ڵاتی سته مکاره وه . وه کاتیک له چه مکی سه رکوت کردن...