كۆمەلیك لە قوتابیان

كۆمەلیك لە قوتابیان:

كۆمەلیك لە قوتابیان ئی…ە بیش هەفتیەك داواكاریك…ان بلاوكردەوە لە كوردستان بوست داوای …افی خو…ان كرد لە گشت لایەنیك وەلەسەرۆك حكو…ەت و سەرۆك وەزیران وە سەرۆك بەرلە…ان وە وەزارت ودەسەلاتداران بەلا… كەس بەهانی داواكاری…ان نای بۆ هویەكەی جیە جونكە ئی…ە داوای هەقی خو…ان دەكەین وە بە ناهەق لەكەل…ان كراوە...

كۆمەلیك لە قوتابیان: داواكاری كۆمەلیك لە قوتابیانی خویندنی بالای ماسرو دبلوم لە زانكۆی سەلاحەددین كە بارسال وەركیراوین لە خویندنی بالا

ئیمە بیش هەفتیەك داواكاریكمان بلاوكردەوە لە كوردستان بوست داوای مافی خومان كرد لە گشت لایەنیك وەلەسەرۆك حكومەت و سەرۆك وەزیران وە سەرۆك بەرلەمان وە وەزارت ودەسەلاتداران بەلام كەس بەهانی داواكاریمان نای بۆ هویەكەی جیە جونكە ئیمە داوای هەقی خومان دەكەین وە بە ناهەق لەكەلمان كراوە ؟ وە نامان كەرینەوە خویندن...