ئەلبێرت کامۆ دەڵێت:(کاتیک خۆت بڕیارت دابێ کۆیلە بیت، ئیتر من چۆن شەڕی ئازادیت بۆ بکەم؟)

عیزت دارابی: نقش دو پهلو و فریبکارانه آمریکا در جنگ با داعش!

اکنون نزدیک به چهار سال است که جنگی خونین در سوریه شعله ور است . ضرر و زیان  جانی و مالی این جنگ خانمان سوز به سختی قابل بر آورد و شمارش است. 260 هزار کشته ، 7 میلیون آواره و ده ها هزار نفر زخمی تنها ارقام  و بیانگوی درست و صحیحی از این جنگ نیست. صدها شهر و ناحیه و ده روستا این مملکت با خاک...

جەعفەر کەریمی: نقدی برکلام خوانندە کرد

آنکە آشکاراست ونمیتوان ازآن گریخت این است کە با واقعیت نمیتوان جنگید.در جامعەای کە ما درآن بە دنیا آمدایم لبالب است از ناهمگونیهاوناهنجاریهایی کە هیچ سیستم یا حکومتی نتوانستە بە شیوی سالم ودرهمان حال علمی در زدودن کژیهای آن گامی در خوروشایستە بردارد.وظیفە آموزش وپرورش درهر کشوری ساختن انسانهاییست در...

جەعفەر کەریمی: روشنفکران ما!

 درجامعە ما در کردستان عزیز طبقە و‌قشرهای گوناگونی وجود دارند. قشرروشنفکران یکی ازاین طیفها میباشد. درتمام این جهان پهناورهیچ ملتی بە اندازە ملت ما ازدست روشنفکر مأب دروغین دچارسردرگمی نشدە است.آنچە را اینان در قالب این رهگذروخوشبینی بە خورد مردممان میدهند، جز بدبختی چیزی بە ارمغان نیاوردە است....

جەعفەر کەریمی: بعدازبیست وچهارسال (٢٤)!؟

بە یاد دارم کە درعنفوان جوانی یکی ازآرزوهایم رسیدن ملتم بە آزادی واستقلال بود. بدون انکە ازاین ازادی مفهوم درستی داشتە باشم. هروقت ازکردستان بزرگ سخنی بە میان میامد موبربدنم سیخ میگشت. درهرکجای این جهان پهناوراگرکلمەای ازکرد وکردستان بە گوشم میرسید دردنیای خیال غوطەور میشدم. همیشە بە خود میگفتم آیا روزی...

جەعفەر کەریمی: چە کسانی لایق ارج نهادن هستند؟

آیا دست اندرکاران جنوب کردستان لایق ارج نهادن هستند؟ آیا مسئولان این قسمت از خاک میهن هیچ احترامی بە اراونظرمردم نهادەاند؟ بدون شک کلمەی ارج یا احترام درمعنای زبانشناسی وجامعەشناسی درخورنگرشی توأم بە هوشیاری میللی وفراگیررابە همراە است.درتمام جوامع دموکڕاتیک کە صاحب سیستم دموکراتیک هستند،زبان سیاست،زبان...

سلام زیجی: مردم علیه جنایت اعدام به میدان بیاییم!

اعدام و کشتار یک پایه و رکن جمهوری اسلامی است. این رژیم همواره با ابزار اعدام و سنگسار و سرکوب و زندان تلاش کرده است از بحران های پی درپی و انزجار عظیم اجتماعی علیه خود، خود را عبور دهد. مبارزه پیگیر و گسترده علیه اعدام و ارعاب از تلاش آزادیخواهان برای خلاصی از دست این حکومت جنایتکار جدا نیست. جمهوری...

عارف شیخ احمدی: طرح ابتکار عمل روسیە و اهمیت دستاورد مشترک عربی

اما در نشست دوحە و با توجە بە مراحل مختلف طرح مشترک روسیە، نهایتا بر نقطە مورد نظر دول عربی تأکید شدە و یقینا بار دیگر منطقە دستخوش تغییرات جدی سیاسی خواهد شد. تا زمانیکە دول عربی از سوی امریکا و روسیە در مورد دخالت و شیطنت های رژیم جمهوری اسلامی قانع نگردند، و دست ایران در سوریە و کشورهای عربی را از...

عارف شیخ احمدی: روابط ترکیە با داعش رو بە اتمام است

 بە طور کلی سیاست خارجی و رفتار کنونی ترکیە در قبال داعش را باید بر مبنای رویکرد ریوانشیستی"بازیگر دووجهی" در روزهای آتی بررسی کرد و اینکە آیا حاضر خواهد شد داعش رابرای خلاصی از مشکل پ.ک.ک قربانی کند یا نە.اینک تاکتیک جدید ترکیە در تعامل با گروە داعش بە قول و قرارهای بین المللی در زمینە حذف همزمان...

عارف شیخ احمدی: نتیجه توافقنامە هسته‌ای یادآور پذیرش قطعنامه 598 برای ملیتھای ایران

کوتاە سخن اینکە سال خوب از بھارش پیداست، خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جریان دیدار شامگاە شنبه "20تیر-11جولای" تنھا با فاصلە زمانی سە روز بە پایان یافتن گفتوگوھای کشورھای 5+1 در نشست خود با گروهی از دانشجویان حامی‌اش، برگزاری کنسرتھای موسیقی و "اردوهای مختلط جنسی" در دانشگاەھا را جزو "غلط‌ترین کارها"...