مەتەلیك لە سەر كەركەدەنەكەى یەكیتى‏

Saturday, 03.27.2010, 12:00

417 بینراوەس/سۆال
ئەمەجى یە جى بەجى یە
كەلبەى هەیەو كلكى نى یە
قەل زور دەخواوئەقلى نىیە
درندەیەو حەیوان نى یە
دروىزورەو راستى نى یە
خەلەفاوەو شعورى نى یە
بكوزى كوردەو متمانەى نى یە
نوكەرى بیكانەیەو دلسوزى كورد نى یە
عەینەك لەجاوەو باباى نى یە
بەلین ئەداو وەعدى نى یە
دزى كەورەو سەرمایەى دیار نى یە
نانەجیبەو شخسیاتى تى یە
مەشروب خورەو مسلیم نى یە
زەرەرى زورەو سودى نى یە
كەشت زور دەكاو بەرهەمى نى یە
لەشى زللەو بەرازنى یە
فیرعەون رەنكەو بەشەر نى یە
توركمانەو كورد هەر نى یە

ج/جەلال
(دەنگدراوە: 0)