لەم لینکەی خوارەوە لە فەیسبوک، دەتوانن بابەتەکانی کوردستانپۆست بخوێننەوە و کۆمێنتی خۆتان بنووسن:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100080501816280


((كلتورى پە لا ما ر لە فە رهە نگى ئە دە بیاتى سیا سى دا)) وە ڵا مێك بۆ ڕا گە یا ندنى حیزبى شیوعى دا ش عێراق

Tuesday, 18/08/2009, 12:00

3000 بینراوە


هیوا ڕە ش ململا نێ سیا سییە كا ن لە نێو حیزبە كا نى كوردستا ندا هە میشە لە چا وە ڕیێ پزیسكێكدا بووە بۆ گڕ گرتن و بە فیڕۆ دا نى خوێنى دە یا ن و سە دا ن ڕۆڵە ى گە لە كە ما ن , زما نى گفت و گۆ و دانوستا ن بۆتە ئە و زما نە ئا ڵۆزە ى لە نێو فە رهە نگى حیزبە كا نى خۆما ن بە زما نى ملكە چى و سا زش لە قە ڵە م ئە درێت , بێ گوێدا نە ئە وە ى كە وا لێك بدرێتە وە سیا سە ت بە ڕێوە بە رى حیزب و سە ركە وتنە كا نیە تى , سیا سە تى دروست جڵە وى عە قڵ و مە نتق ئە گرێتە بە ر و بە شێنە یى و هێمنى هە نگا و ئە نێت بۆ پێشە وە , كە م و كورت ئە مە لە سیا سە تى یە كگرتووى ئیسلا مى دا بە دى ئە كە م و پە نها نە كە شیم بۆ لێك نا درێتە وە , بۆیە وا بە گوما نە وە با سى ئە كە م چونكە ئە مە دوورە لە ئا كا رى سە رجە م بزا وتە ئیسلا مییە كا نى كوردستا ن , لە دوو هە ڵبژاردندا نا جوا مێرا نە ترین دە ست درێژییا ن كرا وە تە سە ر و بە ووردبینی و حە كیما نە وە بە را مبە رە كە ى خۆیا ن ڕیسوا كردووە و هە رچە ندە بە چە ك لێیا ن بردبنە وە بە ڵا م بە سیا سە ت ئە ما ن برا وە بوون , عە قڵێكى سا غیش سیا سە تى با ش دا ئە ڕێژێ , عە قڵى نە خۆشیش سیا سە تى سە قە ت و پڕ لە شە ڕا نگێزى و هیستیریا بوون و دۆڕا ن بە دوا ى خۆیدا ئە هێنێ , من كە ئە م ڕا ستییە با س ئە كە م , پێم وا یە بە ڕا ستیى ووتن كە عبە كە چ نا بێت .

ئە گە ر دوو عە قڵى سا غ كێبڕكێش لە نێوا نیا ندا بێت , بە رهە مێكى بە سوود بە قا زا نجى گشت ئە هێننە بوون , دوو عە قڵى نە خۆشیش بە پێچە وا نە وە جوا نیە كا نیش نا شیرین ئە كە ن , دە سكە وتە كا نیش بە فیڕۆ ئە دە ن , سپى سوور ئە كە ن , بە ها كا ن ئە سڕنە وە , مرۆڤە كا ن بێ نرخ ئە كە ن , دە ور و بە ر و گشت زیا نمە ند ئە كە ن , ئە مە ش لە سیا سە تى شە ڕفرۆشیى سا ڵا نى ڕا بردووى شە ڕى نا وخۆى دوو زلحیزبە كە بە جوا نى ڕە نگى دا بووە وە و هە مووما ن حیزبى و نا حیزبى , سیا سى و نا سیا سى , وە كو تا ك , وە كو حیزب و كۆمە ڵگا ش بە چا وى خۆما ن بینیما ن كە چۆن چا رە نووسى خو ڵك و خا كى كوردستا نیش كە وتە مە ترسییە وە و لە و درزە وە چۆن قە رە قول و پا سدا ر و عە سكە ر تە را تێنیا ن ئە كرد و خە ریك بوو وە كو كە لا ك لمۆزیا ن بە جە ستە ى نیشتما نە كە ما ن سوور ئە كرد ؟ !

ئە گە ر بێت و كە مێك عا قڵا نە تر لە جا را ن ڕە فتا ر لە گە ڵ ڕوودا وە كا نى ئە م دوا ییە ى هە ڵبژا ردنى 25 ى تە مموزى ئە مسا ڵدا نە كرا یە كا رە سا ت و كۆستى گە ورە ى لێ ئە كە وتە وە , بە ڵا م با ش بوو لە هە ندێك حا ڵە تدا لا یە كیش نا حە كیما نە ڕە فتا رى كردبێت ئە وا بە هێمنى بە را مبە ر بە رگیرى لە زۆر شت كرا , خۆ ئە گە ر وا نە بوا یە فا كتە رى فرە هە بوون لە ئا كا مى تە شە نوجا تى لیستە كا ن ڕوودا وى نا جۆرى لێ بكە وێتە وە بە تا یبە تى لە ململا نێى نێوا ن لیستە بە هێز و ڕكا بە رە كا نى (كوردستا نى گۆڕان خزمە تگوزا رى و چا كسا زى) , بۆیە هە میشە عە قڵ و مە نتق بە كا ر هێنا ن لە نە ها مە تى و مە ینە تى بە دوورما ن ئە گرێ و پا رێزگا رى لە دە سكە وتە كا نى گە لە كە شما ن ئە كا ت , جا لە م ڕوا نگە یە وە ئە بێت بزا نرێت چۆن ڕە فتا ر ئە كرێ .

ئە م شتا نە ش بە شە ڕە شا ن و شە ڕە دە س و شە ڕە چە قۆ و هە تا شە ڕە فیشە كى نێوا ن دووكە س و دوو كۆمە ڵیشدا لە نا وچە و دە ڤە رێكدا ئە ستە مە تە شە نە بكا ت و ئا گرى گە ورە ى ئە وتۆى لێ بكە وێتە وە كە وا تە وا وى جە ستە ما ن سووتما ك بكا ت , بە ڵكو ڕا گە یا ندن ڕۆڵى بە نزین و ئا و ئە بینێت لە یە ك كا تدا , ڕا گە یا ندن مێشوولە ئە كا ت بە فیل و فیلیش ئە كا ت بە مێشوولە , ئا و ئە كا ت بە ئا گردا و ئە یكوژێنێتە وە و ئە بێتە بە نزینیش و بڵێسە ى زیا د ئە كا ت , بۆیە تا بكرێت جڵە وى ڕا گە یا ندن توند بگیرێت و لە بە لە سە یى بە دوور بگیرێت هێشتا كە مە و ئە وسا لە كا رە سا ت بە دوور تر ئە بین , بە ڵا م لە م دوا ییە دا دوا ى ئە و هە موو ڕیكلا مە تا ڕا دە یە ك توند و تیژە ى لە نێوا ن لیستە بە هێزە كا ندا بە رپا كرا , بە دە یا ن كە نا ڵى ئا سما نى و نا وخۆیى بینرا و و بیسترا و , سە دا ن كە نا ڵى بینرا و و خوێنرا و , ووشە و ڕستە ى ئە وتۆى پیسى تێدا بە كا ر نە هێنرا , وە نە بێت لا یە نە كا نى تر فریشتە بن بە ڵكو لە با جە كە ى ئە ترسا ن لە وە ى بە رژە وە ندییە كا نى خۆیا ن بە ر لە هە موو شتێكى تر بكە وێتە مە ترسییە وە , بە ڵا م عە قڵى هە ندێك ئە وە ندە ش بڕ نا كا ت .

ڕا گە یا ندنى حیزبى نا وبرا و لە ما ڵپە ڕ (جنێو پە ڕ) و ڕۆژنا مە ى ڕێگا ى كوردستا ن (ڕێگا ى جنێو) ە كە یا ندا جگە لە وە ى سووكا یە تى بە دوو گیا ندا رى دۆست و خزمە تكە رى ئینسا ن ئە كە ن (سە گ و با رگیر) كە لە سوود زیا تر هیچ زیا نێكیا ن بە مرۆڤ و مرۆڤا یە تى نە گە یا ندووە و هە میشە دۆستا یە تییا ن كردوون , بە ڵا م بۆ سووكا یە تى پێ كردنى ها وڕى َ و ها وخە با ت و هاوبیرە كا نى نا وخۆى حیزبە كە ى خۆیا ن و ڕە خنە گرا نى دە رە وە ى حیزبە كە و چا و دێرا نى سیا سى و ڕا ڤە كە ر و لێكۆڵە رە وا ن سووكا نە بە و دوو گیا ندا رە یا ن ئە شوبهێنن و لە ئا كا مى گوشا رى دە رونى خۆیا ن (گوتا ر) ێكیا ن بڵا و كردۆتە وە بە نا وى (سە گ دە وە ڕن و كا روا نیش هە ر بە ردە وا مە) كە دڵنیا م نووسە رە كە ى بە قە دە ر ئە و دوو گیاند ا رە سوودى نە بە حیزبە كە ى و نە بە دە ور و بە ر و كۆمە ڵگا كە ى نە گە یا ندووە , جا یە كێك خۆى لە ئا ستى ئە وا نە دا نە بێت گونا هە بیە وێ نا ویشیا ن بزڕێنێت !

گریما ن (نووسە ر) ە كە ى , لە گە ڵ ڕێزما بۆ (سوچە ر) بیە وێ وە كو سوچە ر دڕك بكا ت بە گیا نى ئە وا نە ى ڕە خنە یا ن لە حیزبە كە ى هە یە و بە نە یا رو دوژمنیا ن بزا نێت بە پە لا ما رێكى كوێرا نە بكە وێتە وێزە یا ن خۆ نا كرێت ها وڕێكا نى ڕیزى حیزبە كە ى نە بوێرێت و بە نە یا ر لە قە ڵە میا ن بدا ت , تۆ بڵێى هە ڵوێستى كۆمیتە ى ڕێكخستنى دە رە وە شیا ن هە ر بە و جۆرە لە قا ڵب نە دا ت , ئە ى ئە گە ر نا ! بۆچى ئە ڵێت : وە كو با رگیر حە ز بە تۆپینى خۆیا ن و زە رە رى سا حێبە كە یا ن دە كە ن , مە گە ر حیزبە كە ى سا حێبچێتى ئە وا نە نا كە ن كە لە ڕیزە كا نیدان , جا یە كێك بە مە زە ننە ى خۆى هە موو كە س سووك تە ما شا بكا ت ئە بێت قورسا یى خۆى چە ندێك بێت ((سە د ڕە حمە ت لە چە ڵتووكى برنج)) .

كا ر بە وە ندە ى با شە هە ر ئە توا نن دڕك بوە شێنن ئە گە ر زیا تریا ن پێ بكرا یە قە تڵ و عا میشیا ن بە لا وە ئا سا ن بوو .07701309524 [email protected]

نووسەرەکان خۆیان بەرپرسیارێتی وتارەکانی خۆیان هەڵدەگرن، نەک کوردستانپۆست