نامە سر گشآدە برای فرانسوا اولاند

Saturday, 01.07.2017, 18:36

2581 بینراوە


جناب اولاند شما برای بار دوم بە دیدار بارزانی رفتید. همچنین یک بار نیز ایشآن را بە فرانسە دعوت کردەاید! این در حالیست ایشان مدت کارشان بعنوان رهبر جنوب کوردستان تمام شدە!همچنین مدتیست کە پارلمان کوردستان بە دستور نامبردە از طریق کودتا منحل اعلام شدە!اکنون از شما میپرسم:
مدت درازیست کە حقو‌ق ماهیانە کارمندان ومعلمان دادە نشدە. درحالیکە اطراف ونزدیکان بارزانی و خود بارزانی صاحب میلیاردها دلار در بانکهای خارجی هستند.نبودن قانون برای حفظ حقوق بشر وگرسنە نگە داشتنە مردم از سیاستهای بارزانی می باشند. از طرف دیگر من / سالار باسیرە / هنگام بازگشت بە کوردستان در خال مرزی زیر دست تفنگچی های بارزانی وعوامل دستگاه امنیت / مسموم / شدم!
از طرف دیگر با مدرک بە شما ثابت میکنم کە بارزانی مستقیمأ با رهبری داعش وبدنە داعش معاملە کردە وارتباط مستقیم و خوبی باهم داشتەاند! در حقیقت همکاری تەنگاتەنگی میان آنها وجو داشتە.همچنین آن تراژدیایی کە بر سر ئیزەدیها گذشت وباعث قتل عام وژنو ساید انها گردید با همکاری بارزانی وداعش صورت گرفت.فرار تفنگچیهای بارزانی از کارزار جنگ باعث بدبختی برادارن وخواهران کرد ئیزەدی ماشد!
اکنون ازشما میرسم:
بە چە علت شما بە مهمانداری بارزانی رفتید؟ با کدام هدف؟ با کدام سیاست؟ آیا بە خاطر منفعت شخصی خودتان نبودە؟ آیا طمع نفت وگازوثروت کردستان نبودە؟ چرا شما هیچ سخنی از حقوق بشر در نزد بارزانی نزدید؟ کسی کە همکاری مستقیمی با اردغان دارد کە بر ضد دستاوردهای کردستان در ترکیە وسوریە وآزادیخواهان بجنگد! این گونە بە مهمانداری شما بر میخیزد؟ این در حالیست احزاب دیگری نیز در جنوب کردستان وجود دارند.
آغای اولاند شما وکشور فرانسە آزاد ولاییک باید جوابگوی این سوألها باشید در قبال افکارعمومی فرانسە ودونیای ازاد ودمکراتیک چە جوابی دارید؟
پرفسوردکتر: سالار باسیرە
برای افکار عمومی فرانسە ودنیای آزاد
١٥ ژانویە