هاتم هاتم

Tuesday, 02.14.2017, 14:11

2033 بینراوە


له قوڵايى خه و نه كانمه وه 
هه زاران هه زار 
به ربه ستم بڕى
به ره و شكۆى 
ميحرابى
الها م به خشى  تۆ 
هاتم هاتم
 له دامێنى 
چیای هه زار به هه زاراره وه 
هه زاران  هه زار 
هه ورازو نشێوم بڕى
به ره و لوتكه ى بلند ى تۆ 
هاتم هاتم
له ناو ده رياى 
حوزن و قه هرا
به سه ر  با زى 
هه زاران هه زار 
شه پۆل وگێژاوا
به ره و  كه نا رى 
ئا را مى تۆ
هاتم هاتم
له ناو زستانى کڕێوه و شوما
هه زاران هه زار 
به ر به ست و ڕه نووم
پاش خؤم جئ هێشت 
به ره و  به ها رى 
جوان و سه وزي تۆ
هاتم هاتم
به ناو شه وه زه نگی
كا بوو س و تا را
هه زاران هه زار 
ڕێگه ى سه ختى 
ها توو نه ها تم 
له گه ڵ خۆما بڕى
به ره و گزنگ و هه تا وى 
خۆری به ر به يا نى تۆ
هاتم هاتم
له نا و جمه ی
هه زاران هه زار
ده نگی دزێوو  بێزارا 
هه له وه رو ئا شوبا 
بروسک ئا سا
به ره و صدای
ده نگ و ئا وازي تۆ
ها تم هاتم
له ناو دۆزه خی
هه موو  ئه‌ سته مه کانا 
بوراق ئاسا
هه زاران هه زار 
هه ورم بری 
به ره و ئاسمان و به هه شتی تۆ
ها تم ها تم
له نا و به ندى
حه سره ت و ژانا
هه زاران هه زار 
.نجیرو کۆتم پسا ند
به ره و ئا راسته ى 
مه مله که تی ئاوه دانی تۆ
هاتم هاتم
ده سا ده سا 
ده ستم بگره
 با له گه ڵ 
ميعرابي تۆ
لوتكه ى تۆ
كه نارى تۆ
به هارى تۆ
هه تا وى خۆری تۆ
ده نگ و ئا وازي تۆ
به هه شتی تۆ
مه مله كه تى تۆ
روحم بونم 
ئا و ێته ی قه واره ت بێ
تا له شه را بى 
بوونى تۆيا 
مه ستى
عشق و ئا رامى و ئازادى
ئه‌ زه لى بم.