نتیجه توافقنامە هسته‌ای یادآور پذیرش قطعنامه 598 برای ملیتھای ایران

Saturday, 07.18.2015, 10:42

854 بینراوە


کوتاە سخن اینکە سال خوب از بھارش پیداست، خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جریان دیدار شامگاە شنبه "20تیر-11جولای" تنھا با فاصلە زمانی سە روز بە پایان یافتن گفتوگوھای کشورھای 5+1 در نشست خود با گروهی از دانشجویان حامی‌اش، برگزاری کنسرتھای موسیقی و "اردوهای مختلط جنسی" در دانشگاەھا را جزو "غلط‌ترین کارها" دانست. وی ھمچنین آمارهای مربوط به افسردگی جوانان ایرانی را "دروغ محض" ، "خباثت‌آمیز" و "بهانه‌ای برای تجویز آزادی‌های مبتذل" خواند.

متاسفانە در شرایطی کە ھنوز معلوم نیست سران جمھوری اسلامی با چە حربە و مکانیسم جدیدی می خواھند مشکلات عدیدە ملیتھای ایران در داخل کشور را حل و فصل نمایند، در عرصە جھانی موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم در سوئد روز سەشنبه ھفتە جاری محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا را به دلیل نقش آفرینی مثبت در انعقاد توافق تاریخی هستەای 2016 به عنوان نامزد دریافت جایزه صلح نوبل سال  معرفی کرد.!!!!

با تمام شباھتھا و پارامترھای زمانی و بین المللی می شود گفت کە رژیم جمھوری اسلامی این بار ھم  بعد از موافقتنامە ھستەای وین و برون رفت از مشکلات متعدد داخلی و خارجی، می کوشد دور تازەای از ارعاب و سرکوبی ھای مخالفین را آغاز کند و چە بسا این شادیھای مردم ایران ھم چندان پایدار نخواھد بود. چرا کە ماھیت جمھوری اسلامی و فساد موجود در دستگاە حاکمیت ملایان بە گونەای پایەریزی شدە است کە در سفرەی عظیمی کە از پول نفت و بە برکت سازش با شیطان بزرگ و قدرتھای جھانی حاصل خواھد شد، با تداوم سیاست قطرە چکانی برای تدوام زندگی مردم جامعە، ھرگز درصدد رفع مشکل معیشتی و از آن مھمتر بھتر نمودن وضعیت حقوق بشر و گشودن سرفصلھایی حقوق بشر و مفادی از قانون اساسی کە در مورد ملیتھای مختف در ایران و مذاھب و اقلیتھای متفاوت دینی وجود دارد، بر نخواھند آمد.

رژیم در دوران معروف بە "اصلاحات" و در کابینە اول ریاست جمھوری محمد خاتمی، از ترس تولد جنبشھای آزادیخواھی نوین و فراگیر شدن اعتراضات داخلی، با سرکوب و کشتار مخالفین در داخل کشور کە بە "قتلھای زنجیرەای" مشھور شدە است، برای زھر چشم گرفتن از مخالفین خود، شرایط را برای دور دیگری از سرقت ثروت ملی و اختلاسھای کلان اقتصادی مھیا کرد.

در این دوران رفسنجانی و بخش زیادی از مرجعیت تشیع و سپاە پاسدران کە خود را پیش قراول و ناجی ایران معرفی می کردند، شروع بە چپاول و دزیدیھای وسیعی کردند کە ھنوز ھم بعد از 36 از عمر رژیم جمھوری اسلامی ھمچنان ادامە دارد.

 هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت، بعد از پایان جنگ با شعار "دوران سازندگی" بازسازی اقتصادی یا بھتر بگوییم تأسیس بنگاھھای اختلاسی را آغاز نمود.

با پایان گرفتن جنگ ٨ سالە، رژیم ولایت فقیە رکود وسیع در اقتصاد و نابسمانی ھای گستردە کشور را علت معلولیتھای معرفی کرد کە گریبانگیر خاص و عام مردم این مملکت شدە بود.

با تبلیغات زیاد در آن زمان ھاشمی رفسنجانی در جایگاە قھرمانی قرار گرفت کە موجب شکست دشمنان اسلام و امام شدە بود، ھمچنانکە اکنون محمد جواد ظریف را "امیر کبیر" عصر جدید معرفی می کنند.

 در داخل کشور ھم رژیم با غنیمت شمردن زمان و ھمزمان تصفیە مخالفین خود و گسترش دادن فضای خفقان و زندان و اعدامھای روزمرە، سیستم دیکتاتوری ولایت فقیە را چنان محکم نمود کە  در مخیلە کمتر کسی بود کە روزی برسد کە آخوندھا نفس کشیدن مردم را ھم  در کنترل داشتە باشند.

بعدا با ارسال نامە ھاشمی رفسنجانی بە صدام و موافقت برای تبادل اسرای جنگ بین ایران و عراق، وضعیت اسف باری را برای بخش زیادی از اپوزسیون ایرانی و کردستانی رژیم جمھوری اسلامی کە در عراق مستقر بودند پدید آورد کە پیامدھای آن قطعنامە و شرایط بوجود آمدە بە زمین گیر شدن و تضعیف و حتی از بین رفتن بسیاری از گروھھای کوچک سیاسی منجر گشت و حتی در خارج از کشور ھم با ترور دکتر شاپور بختیار، دکتر قاسملوو، فریدون فرخزاد و غیرە...، سایە ترس و وحشت را بە مرزھای خارجی ھم وسعت بخشید.

" قبول اين مسأله برای من از زهر كشنده تر است ولی راضی به رضای خدايم و برای رضايت او اين جرعه را نوشيدم، در شرايط كنونی آنچه موجب اين امر شد، تكليف الهی ام بود. شما میی دانيد كه من با شما پيمان بسته بودم كه تا آخرين قطره خون و آخرين نفس بجنگم، اما تصميم امروز فقط برای تشخيص مصلحت بود و تنها به اميد رحمت و رضای او از هر آنچه گفتم گذشته و اگر آبرويی داشتم با خدا معامله كردەام".

خمینی در پيام خود در مورد پذيرش قطعنامه اینگونە گفت:

اما از یک سو با طولانی شدن جنگ و وارد آمدن خسارات فراوان، و خارج شدن از حالت طبيعی و تبدیل شدن به يك نسل كشی گسترده کە هيچ گونه مرز و ملاحظە اخلاقی، انسانی، حقوقی و غیرە...را نمی شناخت و از سوی ديگر تحريم های همه جانبه و شديد بين المللی باعث گردید کە آنانی کە اینک در پشت پردە سیاستھای بنیادی و استراتژیک نظام ولایت فقیە نقش اساسی ایفا می کنند بە بیت خمینی رفتە و نھایتا "امام امت" را بە پذیرش قطعنامە 598 و آتش بس با رژیم بعث عراق و " نوشیدن جام زھر" تشویق کردند.

 تاثیرات بد آن دوران ھم اینک در زندگی مردم ایران غیر قابل انکار است.

علیرغم ھمە پیشنھادھا حکومت ایران با دلایل غیر منطقی ‌ھمچون پشتيبانى يك طرفه و آشكار دولت‏هاى کوچک و بزرگ و نهادهاى بين المللى از صدام حسین، بعد از بازپس گیری خرمشھر حاضر نبود کە ھیچگاە این شرايط را براى يك صلح واقعى و شرافتمندانە بپذیرد. بدين ترتيب با تدبیر ناخردمندانە و غیر عقلانی بخش زیادی از سیاستمداران جنگ طلب و روحانیون حیلەگری مانند ھاشمی رفسنجانی و بسیاری از سرداران سپاە پاسداران کە جنگ را "غنیمیت  بزرگی" برای خود تصور می کردند، ویرانی و نابودی در اکثر عرصە ھای زندگی ملیتھای ایرانی آغاز گردید.

در آن ھنگام از سوی سازمان ملل متحد، "اولاف پالمه"، نخست‌وزير وقت سوئد و از سوی سازمان كنفرانس اسلامی، كميته‌ای متشكل از رئيس‌جمهور پاكستان، رئيس‌جمهور گينه، ‌نخست‌وزير تركيه و "ياسر عرفات" رھبر وقت فلسطينیان به تهران سفر كردند. از سوی جنبش عدم تعهد هم وزرای خارجه چند كشور مأمور به رايزنی شده بودند كه با وجود رايزنی‌های زیاد در آن ھنگام، رژیم خمینی جواب مشخصی كه بە خاتمە جنگ ایران و عراق  منجر شود و از سوی دیگر احترام بە خواسته‌های بین المللی را شامل گردد، بە ھیچ شیوەای نمی پذیرفتند.

ھمچنانکە می دانیم پس از بازپس گیری خرمشهر، جرياني آغاز شد كه شامل ابتكار برخي از كشورها براي پايان جنگ بود. اما رژیم ایران با بھانە ھای مختلف باعث بە درازا کشیدن جنگ برای مدت طولانی 8 سال شد.

توافقنامە وین در ابعاد گوناگون قابل تحلیل و بررسی است، اما بندە درصدد ارزیابی شرایط مشابە زمانی و فاکتورھای مختلف انسانی،سیاسی و امنیتی  کە ھم در جریان منعقد شدن قطعنامە598 و ھم در بحبوحەء رایزنیھای بین المللی و گفتگوھای طولانی وین کە منجر بە تولد یک صلح ھستەای برای حاکمیت جمھوری اسلامی شد، می باشم.

این روزھا تب و تاب جشن ھستەای در خیابانھای پایتخت و اکثر شھرھای ایران و رقص و پایکوبی ملیتھای ایرانی کە بر اثر تحریمھای بین المللی فشار مضاعفی را متحمل شدەاند، ظاھرا با نوقل و شیرینی جشن از تلخ کامی بە شادکامی مبدل گشتە است.

بالاخرە بعد از 12 سال کشمکش در روابط دیپلماتیک و فراز و نشیب فراوان در عرصە سیاست خارجی رژیم جمھوری اسلامی، توافقنامە وین حاصل شد.