کوردستانپۆست قوتابخانەیەک بۆ فێربوون، پەروەردەیەک بۆ یاخیبوون


محمد حاجی محمودرا بهتر بشناسیم

Thursday, 08.16.2018, 0:46

3705 بینراوە


بە خاطڕ٣٥ هزار دولار کە از حکومت بعث عراق گرفتە بود ،محمد حاجی محمود درروز ٣/٤/١٩٩٤  روزنامە نگارئینترناسیوسالیست ودوست با وفای کورد / کرد / اهل المان بە نام،، لیسی شمیت،، را در نزدیکی شهر / عربت / ترورکرد!اسم اصلی لیسی / الیزابت / بود وگاهگاهی بە نام / میلینا ایرگن / هم مینوشت.
قادرعزیزعضو دفتر سیاسی اتحادیە میهنی کردستان کە سخن گوی قبلی / حزب زحمتکشان / در مجلە / پرچم ازادی / شمارە ٣٢٣ روز ٢٠/١٢/١٩٩ درستی این تروررا اثبات میکند. خود نیز دو این مورد در گفتاری بە زبان اڵمانی وکوردی / کردی / این ترۆررا افشآ کردەام.کار این ترور برعهدە ٣ مزدور گذاشتە شدە بود. کە ٢ کەس ازانها بە نامهای ( زکی واسماعیل ) دستگیر شدند واعدام شدند.
ازطرف دیگر بنا بر ادعای ارست ودرست، امروز عطا سراوی کە عضو انجمن اتحادیە میهنی میباشد، در این ترۆر دست داشتە است.هم چنین اسم محمد حاجی محمود وعطا سراوی هم درگزارشات المانیها درج شد . م ، حاجی مەحمود کە خودرا پێشمرگەای کهنەکاری میداندوکرد / کورد / بودن خودرا بە دیگران میفروشد یک بار با حیزب بعث عیراق، باری با سازمان اطلاعات ایران وباری با میت ترک وباری با خانوادەی بارزانی ارتباط برقرار میکند!
برای همین است کە بعد ازشورش مردم کرد / کورد / بە نام حمە رانندە اسم بردە میشد.سوال اینجاست کە چرا اتحادیەی میهنی کوردستان وشخص جلال طالبانی هیچگاە سخنی در بارەی این شخص بر زبان نیاردند!؟ در حالی ایشآن را خوب میشناختند؟!
من بە این تروریست / م،ح ،م / میگویم تمام مدارکی کە در دست دارند باید اشکار نمایند. کە بعد ازقیام مردم کرد / کورد / بە دست ایشآن رسیدە کە مملو ازاگاهی هستند در بارەی مسایل سیاسی ونزامی کوردهای عراق. همچنین شیویە ارتباط انها با رژیم بعث وصدام حسین. دور نیست کە پروندە ترور این روزنامەنگار هم در انها موجود باشد.
کارگذاران اطلاعات پروندە / لیسی شمیت / دو ٣١ آب / ئاب / بە دست بارزانیها افتادە کە این معلوم نیست حاوی کدام مسایل است؟ چند شاهد هم دراین مورد وجود دارد امما بخاطر مخفی کاری از اوردن اسم انها خوداداری میشود.
سرزمین ما پر از کسانی مجرم وقاتل گشتە کە اکنون صاحب قدرت میباشند.امیدوارم روزی همە این قاتلها وآدم کشهاودزدها در دادگاهای بدون طرف وسالم دادگای شووند.بخاطردر خواست مادر/ لیسی / ایشآن در کنار قبر پدرش / هلموت / بە خاک سپردە شدە. هنگامی کە پدرش مرد / لیسی / تنها ١٠ سال داشت وتنها برادری داشت بە نام / یوخیم /.
من در شهر فرانکفورت بە زیارت قبر ایشان رفتم کە روی سنگ مزار این شهید نوشتە شدە بود: من حقیقت را وظیفە خود دانستم تا عدالت بر قرار شود، امما قوربانی دست ترۆر شدم. ( روانش شاد ویادش زندە باد).
نوشتە: د،سالارباسیرە.
برگردان بە فارسی: جعفرکریمی.
(دەنگدراوە: 1)