هـۆنراوە بۆ منداڵان.. مـن کـۆبـانـیم

Wednesday, 11.13.2019, 2:03

1328 بینراوە


مـن کـۆبــــــانـیــم ، کـۆبــــــانـيــم
شـارێــــکی کـوردســـــــــــتـانـیــم
* * * * *
زۆر دڵــــــــگـیـر و دێـــــــــریـنــم
شـارێــــكی کــــورد نـشـــــــــيـنــم
* * * * *
جـــــوانـم بـــووکـی شـــــــــارانــم
پـاڵــــــــــەوانـی جـیـهـــــــــــــانــم
* * * * *
مـــنـم داعــــش بــــــــــــــــەزێـنـم
داگـــیرکەریـش تــــــــــــــــەزێـنـم
* * * * *
ئەگـەر گــــــورگـە بــۆرەکـــــــــان
جــێـنـەهــــێـڵـن کـوردســــــــــتـان
* * * * *
شـەرڤــــــــانـانـم بـۆیـــان هـــــات
ســووک و رســـــوایــان دەکــــات
* * * * *
لــەم دەشـــت و لــەم کـێـــــــوانـە
دەبـنـــە پـەنـــــــدی زەمــــــــــانـە
* * * * *
داگـــــیـرکـەری بـێـــــــــــــــگـانـە
ئـــــێـرە شـــوێـنـی کــــــــوردانــە

نەرویـج : ٢٠١٩(دەنگدراوە: 0)