وضعیت زنان جامعە ایران و حکومت دیکتاتوری حاکم بر ایران

Sunday, 28/06/2020, 23:31

11305 بینراوە


مشخص هستش کە در هر کشوری کە سیستم مذهبی آن را ادارە کند، حقوق زنان در آن پایمال خواهد شد.
من در اینجا مثل یک زن ستمدیدە زیر دست نظام جمهوری اسلامی ایران کە زادگاە خود را ترک کردە و بە کشورهایی اروپایی برای دفاع ازخود و حقوق زنان پناه بردەام.، خیلی از اهانتها و بی احترامیها و شکنجەها رو شاخصا تجروبە کردم و بە همین دلیل تصمیم گرفتم کە گوشەی از بی عدالتیا نسبت بە زنان در ایران را توضیح دهم.
لازم بە ذکر است کە بیشی از دانشمندان حقوقی و سیاسی و اجتماعی و فیلسوفان بعد و قبل از ظهور اسلام بە توچە بە نظرسنجی بە این نتیجە رسیدند کە هەر کشوری مذهب حکمران آن باشد و طبق دستورات مذهبی سیاست آن کشور ادارە شود.. بهیچ عنوان حکومتی کە خواهان حق و حقوق یکسان و دموکراسی باشد جای نخواهد داشت و از نظام حاکم دستوراتی غیر انسانی رو نسبت بە زنان بە تسویب رساندە و زنان را وسیلەای برای خوشگذرانی مردان جای دادە است و اسم این اتهام و بردگی را (سیغە) نامیدەان.
ضروریست کە نگاهی بەگذشتە ٤٠ سال حاکمیت نظام اسلامی ایران بندازیم کە زنان در چە شرایتی زندگی میکردند و برخورد نظام با زنان آن جامعە را بە خوبی بسنجیم.
اشارای بە سال ٢٠٢٠ میلادی وخشونت ڕژیم و بیشی ازمردان نااگاه نسبت بە زنان.
شماری از زنان و دختران بە نامهای ریحانە، رمینا، خیلی از خانوادەها اعم از مادران و دخترانی کە برای انتخواب سرنوشت خود بە جاهای امن پناه میبرند، با خشونت چند ارگان نظامی مثل کلانتری، نیروی انتظامی و ادارە اطلاعات روبرو میشوند توسط ارگانهای نامبردە تحویل جلادانی دادە میشوند کە اعتقاد مذهبی تندی دارند و بر این باورند کە زن فقط تابع مردان میباشد، شاهد هزاران جنایت نسبت بە زنان هستیم کە آنها را با ضربات اعم از چاقو، داس و طبر و اسید پاشی بە صورت و چهرە زیبای زنان ، بە این گونە زنان را از پای درماورند،
لازم بە ذکر است" در نظام دیکتاتوری اسلامی ایران بە هیچ وجە حق و حقوق انسانها مخصوصا زنان وجود ندارد، نگای بیندازیم بە اوج افت اقتصاد ایران بیشتر از ٣٠ ملیون زیر خط فقر هستند و معتاد و فحشا و بیکاری گریبانگیر مردم شدە و هیچ ڕاهی برای بهبود کشوری ثروتمند و غنی مثل ایران را ندارند.
مهم این است کە همگی بە خوبی نظام دیکتاتوری و خونخوار جمهوری اسلامی را بە خوبی میشناسند و باری دیگر بە چنین افکاری اجازە نمیدهند وارد جامعەی مدرن ایران و زنان ایرانی گردد و بە آزادی و خواستەهای فردی و جامعە زربە وارد کند.
پایندە باد زنان کردستان و ایران و ایرانی

نووسەرەکان خۆیان بەرپرسیارێتی وتارەکانی خۆیان هەڵدەگرن، نەک کوردستانپۆست


کۆمێنت بنووسە