حزب اللەی لبنان و پروژەی کاساندرا

Sunday, 07.19.2020, 20:22

1086 بینراوە


در زمان حکومت بوش پسر در بارەی کارهای تروریستی حزباللە و فروش مواد مخدر مثل کوکائین در امریکا و پولشوییها و دیگر اقدامات تروریستی مثل قتل و ادم ربایی ، شروع بە تحقیق و پیگیری شد ، این فعالیتها در دستور کار سازمانهای امنیتی امریکا قرار گرفت و این اقدامات تحت نام پروژەی کاساندرا با کمک ٣٠ سازمان امنیتی، داخلی و خارجی امریکا آغاز شد ، تا در مورد قاچاق مواد مخدر کوکائین ، سلاح و پولشویی حێزباللە تحقیق کنند ... دستگاهای مختلف تجسسی و امنیتی امریکا دریافتند کە حزب اللە با کمک ایران و ونزوئلا ، مواد مخدر کوکائین را از امریکا جنوبی و کلومبیا بە مکزیک و داخل امریکا منتقل می کند و پس از فروش پول انرا در ماشینهای مستعمل جا سازی نمودە و بە کشورهای افریقایی مثل کونگو منتقل نمودە و سپس بە ایران و لوبنان انتقال میدهند .
مسئولین امنیتی در پرۆژی کاساندرا برای هشت ساڵ اقدامات تروریستی و فروش مواد مخدر و پولشویی حزباللە و سپاە قودس ایران را زیر نظرو پیگیری قرار دادند، اما پس از هشت سال تحقیق محرمانە کە بە مرحلە اقدام قانونی علیە حزباللە رسیدە بود و نیاز بە مجوز قانونی وزارت دادگستری امریکا و خزانەداری بود ، ادارەی اوباما با آن مخالفت کرد و مانع تحت تعقیب قرار گرفتن اعضا حزب اللە شد . وزارت دادگستری از درخواست صدور حوکم برای تعقیب مظنونان کلیدی این پروندە خوداری کرد .اعضا کلیدی در این پرورندە عبارت بودند از یک عضو ارشد حزب اللە در تهران بنام عبداللە صفی الدین ، یک عضو ارشد سپاە قدس بە احتمال زیاد قاسم سلیمانی ، بانگ مرکزی لبنان بە اتهام میلیاردها دولار پولشویی و چندین عضو دیگر حزب اللە مانند علی فیاض و شخصی بنام شبح یا گوست و چند شخص دیگر ...وزارت خارجە امریکا هم از کشاندن متهمان اصلی مواد مخدر ،ترور و پولشویی بە کشورهایی کە امکان دستگیری آنها بود اجتناب کرد .
عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد .
با سرکار امدن اۆباما ، عدەای لیبرال و کمونیست در ادارە اۆباما جمع شدند ، یکی از این مشاوران ، جان برنان کهنە کمونیست بود کە از سال ٢٠٠٩ تا ٢٠١٣ مشاور ارشد اۆباما در امور ضد ترور و امنیت بود کە بعدا از سال ٢٠١٣ تا ٢٠١٧ رئیس سیا هم شد .
این جان برنان کە می بایست بر علیە ترور و تروریستها اقدام کند ، عاشق ملاهای تروریست ایران و حزب اللە بود و مرتب بە اۆبامای سوسیال لیبرال مشاورە میداد کە با ایران مذاکرە بکند و مظنونان حزب اللە لبنان را دستگیر و تحت تعقیب قرار نگیرند و حتی تلاش داشت انها را در حکومت لبنان ادغام کند و اقدامات تروریستی و فروش مواد مخدر انها در امریکا را چشم پوشی کنند کە کردند . این خیانت بە منافع آمریکا و پروژەی کاساندرا بود کە هشت سال بود بودجە و نیروی زیادی صرف ان شدە بود .
اعضای مهم پروژەی کاساندرا مانند دیوید بوشر و جان کیلی و دیرک مالتز، برای کونگرەی آمریکا روشن کردند کە چگونە حزب اللە مواد مخدر و کوکائین را از طریق آمریکای لاتین بە داخل ایالات متحدە قاچاق و بفروش میرساند و پول انرا در ماشینهای مستعمل بە کشورهای افریقایی فرستادە و بعد با پول ان نیروهای ضد امریکایی وابسطە بە ایران را آموزش دادە تا سربازان امریکایی را در عراق و منطقە بکشند ، اما ادارەی اۆباما مانع بە دام انداختن و تعقیب انها میشود .
بر اساس گزارش مجلە پۆلیتیکو این سیاستهای نزدیکی بە ایران بە حدی رسید کە منجر بە مسدود شدن تحقیقات بر علیە حزب اللە و عملا متلاشی کردن پروژە کاساندرا شد وحتا دولت اۆباما حاضر بە اعمال فشار برای استرداد تاجر اسلحە حزب اللە علی فیاض نشد کە در چکسلواکی دستگیر و زندانی شدە بود . علی فیاض مستقر در اکراین بود و برای پوتین کار می کرد و اسلحەهای زیادی خریدە و بە سوریە و عراق می فرستاد . فیاض همچنین تامین کنندە اصلی اسلحەهای شیمیایی بشار اسد بود کە برعلیە مردم سوریە بەکار برد و اوباماو امریکا زیرسبیلی رد کردند . چند امریکایی و کولومبیایی کە برای امریکا کار میکردند تحت نام گروە فارک با فیاض در اوکرائین تماس میگیرند و از او میخواهند چند اسلحە ضد هیلوکوپتر کە روی دوش حمل شود میخواهند کە چند هیلوکوپتر امریکایی را بزنند ، او هم چند اسلحە روسی بە انها می فروشد بە قیمت ٨٣ ملیون دولار و قرار بودە در کشور چک پول را تحویل دهند ، فیاض در ساڵ ٢٠١٤ در پراک چک دستگیر و زندانی میشود و همکاران او در حزب اللە ترسیدە و مخفی میشوند ، فیاض دو سال در پراک نگهداری میشد ، اما حکومت اوباما هیچ فشاری نیاورد کە بە امریکا تحویل دادە شود . فیاض بعدا آزاد شد و بە بیروت برگشت در حالیکە دادگاه های امریکا او را بە برنامەریزی برای کشتن مردم امریکا ، و حمایت مادی از سازمان تروریستی حزب اللە و تلاش برای خرید موشکهای ضد هوایی برای سازمانهای تروریستی متهم می کنند . ..

بە گفتەی اعضا پروژەی کاساندرا دولت اوباما از تلاش برای دستگیری اعضا ارشد حزب اللە از جملە شخصی با نام شبح یا گەوست بودند کە مسئول قاچاق کوکائین بە داخل امریکا و اسلحە بە خاورمیانە بود جلوگیری کردند چون میخواستند با رژیم ایران مذاکرە بکنند ... محققان کاساندرا بارها خواهان تحقیق و تعقیب عبداللە صفی الدین و برادرش هاشم صفی بودند کە نمایندەی حزب اللە در تهران بودند.اما وزارت دادگستری امریکا مانع تعقیب ایشان شدند. عبداللە هماهنگ کنندەی کارهای تروریستی ، قاچاخ مواد مخدر و پولشویی حزب اللە با هماهنگی سپاە قدس در سراسر جهان بود .وزارت خارجە امریکا می گفتند برنامەی مهمتری از تعقیب حزب اللە دارند و آن توافق با ملاهای ایرانی و آزادی آن چهار تن زندانی ایرانی امریکایی بود کە در ایران زندانی بودند ... واقعن عجب دستاورد بزرگی حکومت ناپختەی اوباما بدست آوردند !!! اوباما برای این چهار ایرانی زندانی چهارصد ملیون دولار کش بە ایران فرستاد و یک ملیارد و هفت صد ملیون دولار را برای انها ازاد کرد و همچنین هفت ایرانی زندانی در امریکارا ازاد کردند . یکی از چهار امریکایی ایرانی ازاد شدە جیسون رضایی لومپن نایاکی و شکم گندە بود کە در امریکا هم برای رژیم ملاها لابی گری می کند و مخالف تحریم رژیم ایران است . این لومپن شکمو در دادگاەهایی امریکا برای یک سال زندان در ایران ١٨٠ ملیون دولار از اموال مصادرە ایران دادە شد و باز هم برای رژیم ایران پارس می کند و ضد حکومت ترامپ و امریکا است ....
طبق تاکید مقامات کنونی امریکا ، شبح ، فیاض ،صفی الدینها و دیگر اعضا حزب اللە همکاری سپاە قدس بە تجارت و قاچاق مواد مخدر ، اسلحە و پولشویی ادامە میدهند و حزب اللە تحت نظارت ایران بە آموزش شیعەها و گروههای تروریستی ضد امریکا ادامە میدهند و منافع آمریکا در سوریە ، عراق ، یمن، افغانستان ، افریقا و آمریکای لاتین را بە خطر انداختە اند . هاشم صفی الدین برادر عبداللە صفی الدین است کە زینب دختر قاسم سلیمانی با پسر او ازدواج کردە و رهبری قاچاق مواد مخدر حزب اللە و سپاە قدس را رهبری و ادارە می کنند .