وضعئت زنان و مردم جامعە ایران

Sunday, 14/02/2021, 20:02

5888 بینراوە


با تەجە بەآمار سال میلادی٢٠٢٠ برابر با سال  ١٣٩٩خورشیدی بیشتر از هشتاد ملیون در ایران مشغول بە زندگی هستند 
من در این بارە مطلبی در رابطە با زندگی زنان و جامعە ایران را توضیح خواهم داد 
در کشوری پهناور مثل ایران کە تاریخی قدیمی و کهن را داراست کە بە چند هزار سال پیش  برمیگردد  و چند ملیت را بە خۆد اختصاص دادە و تمام ادیان و مذاهب مختلف در آن بدون مشکل سیاسی و اقتصادی میزیستند و دارای دموکراسی و آزادی بود، بە چە ڕوزی و چە حالتی بە خۆد گرفت  
مختصری از نطام دیکتاتوری جمهوری اسلامی و حاکمیت آن.  
در بهمن ماه سال ١٣٥٧ خورشیدی برابر با فوریە سال١٩٧٩ میلادی با آمدن نظام دیکتاتوری اسلامی، تمام جامعە فرهنگی ایران باستان را بهم زد و تبدیل بە یک کشور تروریستی و اسلامیستی کرد کە عاقبتش را در طی این٤٠ سال گذشتە دیدیم و تجربە کردیم، جالب اینجاست کە برای ملت یک کشور چند ملیتی بە نام ایران یک نفر کە هیچ بویی از سطح فرهنگی یا سیاسی و ادبی نبردە است تسمیم گیرندە و تامولاختیار تمام مملکت میباشد، و هیچ فردی در قانون اسلامی این کشور پهناور حق دخالت یا نظارت یا مخالف تصمیمات ایشان را ندارد و اگر داشتە باشد گناه بزرگی محصوب خواهد شد و با بە مجازات سنگینی روبرو میشود  
با آمدن نطام دیکتاتوری جمهوری اسلامی نقش و ابهت زنان در جامعە بە چە ڕاهی کشیدە شد و چگونە ایفای نقش زنان را زیر پا گذاشت و زنان را یک دستگاە استفادە برای خوشگزرانی مردان قلمداد کرد 
نهی زنان در خدمت بە جامعە دە أمور کاری 
نهی زنان در آزادی بیان 
مرد سالاری و حجاب اجباری کە آن را وظیفە اصلی نظام دانست. 
در حقوق ارثی و انسانی هەر دو زن یک مرد بە حساب می آیند در ڕابطە با تقسیمات میراث 
بەکارگیری زنان بە عنوان بردە و فروختن آنها بە کشورهای بیگانە 
اجباری دانستن وضیفە زنان خانەداری و نگهداری بچە. 
مروری بە اهدافهای نظام جمهوری اسلامی 
جمهوری اسلامی چند اهداف مشخص در قانون جای دادە کە قابل تجدید یان تغیر نیست  و همە باید در برابر آن مسئول باشند. 
١ پابند بودن بە گفتارهای رهبر نظام، 
٢ سیاست نظام طبق قوانین و سیستم دیکتاتوری 
٣ حجاب اجباری و دخالت زنان در امور سیاسی و اجتماعی 
٤ ملیتهای  غیر  فارس حق هیچ گونە دخالت در امور دولت یا دفاع از حق و حقوق خود را  نخواهند داشت و بر خلاف قوانین نظام دولت محصوب میشود 
٥ مخالف هر گونە آزادی بیان یا ایدولوژی سیاسی و اجتماعی تمام دستگاههای تبلیعاتی اعم از تلفزیون و روزنامە و سایتهای انترنتی،  کاملا در اختیار دولت قرار گیرد 
ایرانی کە قبل از سرکار آمدن این نظام دیکتاتوری قدرت  بینظیری در خاورمیانە داشت و صاحب اختیار در أمور سیاسی خیلی از کشورهای همجوار و اروپایی  و آمریکا بود، با آمدن ان نظام کملا بر خلاف نظام شاهنشاهی بە یک کشور دیکتاتوری و تروریستی تبدیل شد و بزرگترین زربە را بە خواستەها و فرهنگ این ملت وارد کرد کە  بیشتر زنان این مملکت دجار سرنگونی شدند و مردسالاری بر آنها غلبە کرد و توانایی  دفاع از خۆد را کاملا از دست دادند 
لازم بە ذکر است. کە تمام پایەگزاریی این رژیم دیکتاتوری یک سیستم  تکروی و افراتگرایی و غیر فرهنگی و سیستماتیک میباشد کە از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و دانش برنامەریزی نشدە و خواهان یک  قدرت دیکتاتوری میباشد کە در کشورهای همجوار  مانند سوریە، عراق، ترکیە  در حال  تاکتیک نظامی  تروریستی و از هم پاشیدن ملیتها نقش بسیار مهمی دارد 
این مطلب خیلی مهم هست،  رژیم کنونی ایران در طی بروز ڤیروس کرونا  بە خاطر وضعیت اقتصادی کە از طرف کشورهای اروپای و ایالات آمریکا بە آن موکول شدە بود،  بیش از هزاران نفر کە در بیمارستان مشغول آزمایش این ڤوروس بودند ، بە بهانە مبتلا بودنشان بە این بیماری آنهارا کشتە و اعضای بدنشان مانند کلیە، دل و دست و پا و غیرە را بەکشورهای دیگر فروختند 
من در این بارە بە  ماهیت نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی  پرداختم کە بە هیچ وج قابل تغیر نخواهد بود و در رابطە با ایدولوژی خۆد دست بە هر کاری کە جامعە را بە تنش بکشاند و باعث قدرت زیادی برای ماندگار شدن این نظام باشد کوتاهی نخواهد کرد. 

تاریخ ١٤/٠٢/٢٠٢١ دانمارک 

نووسەرەکان خۆیان بەرپرسیارێتی وتارەکانی خۆیان هەڵدەگرن، نەک کوردستانپۆست