یەکێتی لە سۆسیال گۆچانی تالەبانییەوە بۆ سۆسیال پۆستاڵی پاڤێل


اخرین پیام!

Monday, 10.11.2021, 22:58

1491 بینراوە


دربارە احزاب شرق کردستان بە کردستان عراق!

باردیگر سخن گوی وزارت خارجەی ایران گفت:پیام نهایی ایران بە اقلیم کوردستان عراق این است کە باید پایگاهای احزاب شرق کردستان در نزدیکی مرزهای ایران باید برچیدە شود.

سعید خطیب زادە،سخن گوی وزارت خارجی ایران امروز دوشنبە صبح در کنگرە روزنامەنگاری خبر داد کە باید حکومت اقلیم کردستان وعراق بدانند کە پایگاهای احزاب ضد ایران درمرزهای ایران بر چیدە شود.

سعید خطیب زادە گفت: پایگاهای مستقر در اقلیم کردستان عراق از طرف احزاب شرق کردستان محل پروردە کردن وجمع اوری کردن اسلحە بر ضد جمهوری اسلامیست.این بار اول نیست کە خاک اقلیم کردستان بر ضد جمهوری اسلامی بە کار گرفتە میشود.

خطیب زادە گفت: راه دادن بە این احزاب در اقلیم کردستان عراق بر خلاف ارج نهادن همسایە گری است وباید این مشکل حل شود.

برگردان بە فارسی:کردستانپۆست.