نابودی عامدانه آثار تاریخی و زیست‌بوم کوردستان

Thursday, 31/03/2016, 0:10

2160 بینراوە


تعدادی از غارهای باستانی با آثاری از دوره پارینه‌سنگی بتن‌ریزی شدند و زیرآب سد داریان رفت.محیط زیست و آثار تاریخی کوردستان به صورت سیستماتیک در حال نابود شدن است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان: با شروع آبگیری مرحله دوم سد داریان و بارندگی‌های این مدت، پل عباس‌آباد (هه باساوا) نیز کاملاً زیرآب رفت.
گفته شده است، کە غارها و آثار کشف‌شده از دوران باستان و پارینە سنگی نیز زیرآب رفتند مسئولان دولتی در ایران در دو سال گذشتە در اقدامی ضد محیط زیستی اقدام بە اجرای طرح سدسازی و تخریب کانی بل در هه‌ورامان زدند.
در جریان این حرکت تخریبی دولت ایران در شرق کردستان بسیاری از طرفداران محیط زیست و مردم منطقە با ارسال نامە و اعتصاب غذا از دولت ایران خواستند کە ساخت این سد را متوقف نمایند؛ اما مسئولان دولتی اعتنایی بە خواست مردم نگذاشتند و این سد در حال حاضر بە مرحلە آبگیری رسیدە است کە نتایج تخریبی این سد تاکنون چە ازنظر محیط زیستی و جە ازنظر اقتصادی زیان فراوانی را برای مردمان منطقە به وجود آورده است.
گزارش سازمان جهانی حفظ حیات‌وحش در مورد شرایط طبیعی بیش از بیست شبکه رودخانه‌ای جهان تأکید دارد که آثار منفی سدسازی بر این رودخانه‌ها بر محیط زیست به‌مراتب از منافع ایجاد آن‌ها ازجمله تأمین آب کشاورزی، آشامیدنی و تولید برق بیشتر است.
به گفته این سازمان، از جملە آثار منفی ایجاد سد بر برخی رودخانه‌ها، اسراف در استفاده از آب در کشاورزی و نابودی محیط طبیعی زیست گونه‌های گیاهی و جانوری است و موجب ایجاد تغییرات وسیع در اکوسیستم‌ها، ازجمله کاهش ذخایر آب‌ها و تغییرات دبی آب می‌شود.
تخریب محیط زیست، آتش‌سوزی عمدی جنگل‌ها و مراتع، غارت منابع طبیعی، ایجاد پایگاه‌های نظامی در مناطق طبیعی و ایجاد سدها بە منظور مدفون کردن آثار تاریخی و حافظە تاریخی جامعە و اکنون طرح ایجاد سدسازی در کانی بل یکی از بزرگ‌ترین و مخرب‌ترین اقدامات ضد زیستی دولت ایران در هەورامان شرق کوردستان است کە اثرات تخریبی زیادی را درزمینهٔ های مختلف زیستی، فرهنگی و اجتماعی، به وجود آوردە است.
سیاست‌های امنیتی، تبعیض و مخرب دولت ایران در شرق کوردستان، ھمراە با بی‌توجهی کامل دولت به اعتراض کارشناسان، فعالان محیط زیستی و مدنی کار را بەجایی رساندە است کە حتی نمایندەهای انتصابی و انتخابی دولت نیز بە این روند معترض شدەاند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان از کمپین دوستداران نجات کانی بل و دیگر فعالین مدنی و محیط زیستی و دوستداران محیط زیست کە نسبت به آبگیری سد داریان و دیگر پروژە ھای تخریبی طبیعت کوردستان در جهت رسیدن به اهداف محیط زیستی دست بە اعتصاب زدەاند قاطعانە حمایت می‌کند و از سازمان ملل متحد، سازمان علمی فرهنگی و تربیتی ملل متحد، مرکز نظارت بر حفظ محیط زیست دنیا، سازمان‌های محیط زیستی، نھادھای حقوق بشری، فعالان زیست محیطی و عموم مردم می‌خواهد کە نسبت به روند سیاست‌های تخریبی دولت ایران 
در کوردستان اعتراض کنند
لینک بیانیە <جمعیت حقوق بشر کوردستان

نووسەرەکان خۆیان بەرپرسیارێتی وتارەکانی خۆیان هەڵدەگرن، نەک کوردستانپۆست