موحەمەد کەبوودوەند

https://www.facebook.com/profile.php?id=100049949346056


دبیرخانه سازمان_حقوق_بشر_کردستان

Monday, 21/02/2022, 6:00

1540 بینراوە


با صدور پیامنامە ای به مناسبت روز_جهانی_زبان_مادری؛ تضمین و تامین بنیادی حق برخورداری از زبان مادری و حق آموزش به زبان مادری را برای همه اقوام، اتنیکها و ملتها، خواستار شد.
٭٭٭

پیامنامە

دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
نزدیک به یک قرن است پروژه ای با هدف راهبردی "ملت سازی واحد مبتنی بر زبان واحد" آغاز شده است. محور برنامه و سیاست این پروژه تک زبان سازی و حاکمیت "زبان فارسی" از طریق استحاله تدریجی، آسیمیلاسیون و نابودی تام و تمام چند زبانی و چند فرهنگی در کشور بوده است.
در طول دهها سال گذشته، تمامی امکانات و ابزارهای قانونی، حکومتی، دولتی، آموزشی، تبلیغی و رسانه ای [ با اتکا بە قانون اساسی و قوانین و مقررات موجود ] در خدمت پروژه یاد شده [زبان فارسی] قرار داشته است.
در مقابل اما زبانهای ترکی، کردی، لری، بلوچی، عربی، ترکمنی، گیلکی، مازنی و تالشی نه تنها از آموزش و تعلیم و هرگونه حمایتی محروم بوده اند، بلکه با تهاجم و تاخت و تاز زبان غالب و اجرای سیاست استحالە چند وجهی فرهنگی دە ها مرکز رادیویی و تلویزیونی محلی دولتی، مواجە بودە اند.
زبان مادری دستاوردی بنیادی و جزو میراث نسلهای بشری و بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ هر قوم و هر اتنیک و هر ملتی است.
زبان مادری بە رفتارهای فردی، اجتماعی، قومی، اتنیکی و ملی جوامع، شکل و فرم و قوام و تجلی می بخشد.
زبان مادری بسان ابزاری بی بدیل در انتقال میراث بشری عمل می نماید و فارغ از چارچوبهای سیاسی حاکم و صرف نظر از در اقلیت یا اکثریت بودن؛ نماد موجودیت و نشان فرهنگ، تاریخ، همبستگی، پیوستگی و هویت قوم، اتنیک و ملت است.
با توجه به مراتب ذکر شده، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بر این باور هموار است که حق بهره گیری از زبان مادری و حق حفظ و پاسداشت آن به مثابه یک دستاورد و یک ابزار و هم نماد و نشان ملی، اتنیکی و فر هنگی، از حقوق بنیادین و انتقال ناپذیر بشر و جوامع انسانی است. 
سازمان حقوق بشر کردستان با عطف به تاکید اسناد بین المللی حقوق بشر، بر محترم شمردن این حقوق، و با استناد به حقوق فرهنگی و حق آموزش به زبان مادری، درخواست می نماید تا ؛
- به نقض حقوق فرهنگی و تبعیض در آموزش و حفظ و نگهداشت زبان مادری پایان داده شود، 
- کلیه ممنوعیتها و موانع آموزشی زبان کردی، ترکی، بلوچی و عربی و دیگر زبانها بر چیده شوند،
- حق برخوداری از زبان مادری و حق آموزش به زبان مادری، برای همه اقوام، اتنیکها و ملتها به صورت بنبادی تضمین و تامین گردد،
تا این مردمان بتوانند زبان خود را به فرزندانشان بیاموزند و با زبان مادری خویش آزادانه تعلیم و آموزش ببینند و هم از این طریق زبان و فرهنگ، هویت ملی و اتنیکی خود را حفظ و تقویت نمایند.
تاریخ : یکم اسفند ١٤٠٠/ ٢١ فوریه ٢٠٢٢
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

نووسەرەکان خۆیان بەرپرسیارێتی وتارەکانی خۆیان هەڵدەگرن، نەک کوردستانپۆست