وام ده زانی به ڕاستیانه

Saturday, 05.21.2022, 21:57

471 بینراوە


ده مێک بوو دروست بونی ئۆپۆزسیون له کوردستا ندا له هزوو بیری هه موو رۆشن بیروو هزر
ڕۆشنێک دا جێگه ی با سوو خواس بوو. چا وه ڕێی ده کرا له هه ر چ کا تێک دا کۆ مه ڵگا ئا ما د ه بیت خۆ ی ڕا بگه یه نێت وه کا ری گه ری گه وره له سه ر کۆ مه لگا ی کوردی  دروست بکا ت .هه رچی ئه وو مێژوه چه ق به ستوه هه یه که سا ڵانێکه به شێوه ی جۆراوجۆر له شیوه ی حزب وو گروپی تا زه دا دروست ده بن بخا ته نا وو فا یله هه ڵگیرا وه کا نه وه وه کا یه یه کی نوی له شێوه ی کا ری ڕێک خرا وه یی مۆ دێرن که شا یسته به شا رو  دوور له هه موو فکروو بۆ جونێکی شا خ بهێنێ ته ئا را وه .ببێته ڕێنیسا نسێکی کوردی وه بنا غه ی درو ست بو نی کۆ مه ڵگایه کی ته ندروست . 
ئێمه ش هه ر وه ک تا کێکی کۆمه ڵگا ی کوردی  وه ک ئه رکی ها ووڵاتی بون  به ده م ئه م با نگه وا زه وه بچین .
وه هه ریه که مان به پێی توا نا کا ری گه ری ئه رێنیمان هه بێت .زۆریشمان وه ک ئه ر کێکی ئه خلا قی سه ر ده ما نێکه خۆمان پا را ستبوله به شداری کاری سیاسی به م شیوه ی که هه یه . وه له دوره وه سه یری هه موو ئه وڕێک خراوانه مان کرد وه بۆ چونی خۆما له سه ر وتون ره خنه ی پڕاو پڕ یان لی ده گیرا که ته نا نه ت نه یان توا نی وه ڕێخرا وێکی نیشتمانی بن که خۆیان با نگه شه یان بۆ ده کرد.
به ڵام مه خا بن ئه م ڕه وته نوستوه که هه موو مان ئا وا ته کانمان پیا هه ڵواسی بوو نه ی توا نی له ده ره وه ی  هزری شا خه وه خۆی ڕابگه یه نێ وه با نگه وا زی ڕه وتێکی تا زه ی مۆدێرن بکات .که جیا واز بێت له پێش خۆی  بۆ یه هزری شا خ توا نی هه موو ده نگه کان له ده وری بز وو تنه وه یه ک کۆ بکا ته وه به نا وی بزوو تنه وی گۆرا نه وه .له و کا ته ی که بۆ خۆیان له مل ملا نێ یه کی نا و خۆیی دا بون به نا وو ی تا زه گه ری ڕه وتی ڕیفۆرمه وه له ژێر ئا یدیا یه کی کۆ ندا. له سه روو ئه وو هه موو تێروا نین و بۆ چو نا نه شه وه که له تا کوو سه ر کرده کا نی ئه م بز و تنه وه یه شد هه بوون. کۆ مه ڵگا ی کوردی به ده مه وه ها تنێکی با شی بۆ کردن به ئێمه وو ما نا نی شه وه. له کا تێک دا که تێ ینی گه و ره شمان له سه ر خودی کارزمه گه وره کا نی نا و ئه م جوا ڵا نه وه یه  هه بوو.به ڵا م به هیوا ی ئه وه ی ئه گه ر بۆ یه ک جا ریش بێت راست گۆ بن بۆ یه چوین به ده نگیا نه وه قۆڵی کا رکردنمان لێ هه ڵ ما ڵی .
من هه رله سه ره تا ی دروست بونی دا که سه ره تای دروست کردنی  کۆ مه ڵه پشتگیریه کا ن بوسه ره تا ی مل ملا نێ یه کی دوا که وتووی شه ڕ ئا مێزم تیا به دی ده کرد .زۆر جا ر ده م وت  ئه مه ما کی کۆ بووه وه ی چه ند سا ڵه ی حیزبی کوردی یه له وا نه یه سه ره تا یه ک بێت وو دوا یی بڕه وێته وه بزوو تنه وه که ئا قا رێکی دروست له سیا سه تدا بگرێته به ر. وه بۆ خۆ م یه که م نوینه ری ووڵا تی سوید بوله گه ڵ دورهاوڕێ ترم بۆ کۆ بو نه وه ی به ڕلین که بۆ یه که م جا له گه ڵ نه وشیروان مسته فا دا دنیشتم ،وه پێم وت که سه ره تا یه ک هه یه له دو با ره بو نه وه ی سیا سه تی شا خ ده بێت ڕێێ لی بگیرێت . 
کۆ بو نه وه ی به ڕلین که نه وشیروان مستفی به ئا ما ده بونی سه ردار قا دروروو سلاح ڕه شید وو هه ندێکی ترله دۆستانی به ڕێوه ده  چوو، ئه وه ی من بینیم له وو کۆ بو نه یه دا  دڵ خۆ ش که ر نه بوو که بینیم ئه وا نه ی به نا ووی نو خبه ی سیا سی که ده یا نه ویست به رنده ی ئه م جوڵا نه وه یه بن له سه ر  ڕه سم گرتن له گه ڵ نه وشیروان مستفی دا په لا ماری یه کرتیان ده دا به جۆرێک ئه و پیا وه یان نا ڕه حه ت که به ده موچاوی یه وه دیاربو ، من ئه وه  یه که م جا رم بوو که ئه وو ڕودا وانه ببینم زۆ ر سه یرم لێد ه هات ، وه به نا مۆ م ده ها ته پێش چا ووم ،که کۆتا یی به قسه کا نی هێنا له سه ر دوو میز دانیشتنی کرد ،یه که م مێز به ریتانیا بوو دوو هه م مێزولاتی سوید بوو، که ها ته لا مانه وه هه مو گیا نی ئا ره ه ق بوو وتم تۆ ئاره قێکی زۆرت کردۆته وه ،وتی جا کاکه ئه وه وه زعه که یه خۆت ده ی بینی که روی دا. به راستی هه ر ئه وکا ته من زۆر نیشا نه ی پرسیارم لا دروست بوو که ئه م نوخبه یه نا توا نێ هه ڵگری ڕێک خراوێکی تا زه بێت ،وه هه ر له میا نه ی پرسیا روو جوا به کا نیش دا زۆریان داوای تۆ ڵه سه ندنه وه وو ته ریک کردنی پا رته کوریه کا نیان ده کرد. زۆ ر قسه وو سه ر نجی سه یر سه یر ده وترا من هه موو وتو ویژه کا نم نو سی وه ته وه له ده ر فه تێک دا پا ک تا وی ده که موو ده ی خه مه به ر ده ستان ؛
من وام ده زا نی به ڕست یانه که له نا وو یه کیه تی نیشتیمانی ها تو نه ته ده ره وه به هه موو قه نا عه تێ کیانه وه  بۆ ئه وه ها تون جیا وا زبن له بیر کردنه وه وو بۆ چوندا .وه ئیتر نا یا نه وێت  وه ک ڕابووردوو تێ هه ڵبچنه وه ،وه به وو هه موو سه رنج وو تێبی نیا نه ی که ڕۆژانه لام که ڵه که ده بوو یه شتا هه ر هیوام هه بو، که ده کرێت به راست یان بیت نۆ ساڵم به هه موو ئه و نا ره حه تی وو لۆما نه ی که ده کرام له نا وو ئه م بزوو تنه وه یه دا گو زه راند ، که ده م ویست به ڕاستی به ڕاست یان بێت هه نگا وو ی گه وره به ئا را سته ی گۆ ران کا ری گه وره له کۆ مه لگا دا بنێن، ئه وو ئۆرگا نا نه ی که له ده ره وه ی ولات من کا رم له گه ڵدا کردون به و په ڕی توا نا مه وه هه وڵم داوه  نا کۆ کیه ده رو نیه کان که حیزبی سیا سی له ما وه ی هه شتا سا ڵی ته مه نی دا وه ک ڤا یرۆس له کۆ مه ڵگا ی کوردی دا بڵاوی کردبوه وه خا و بکه مه ،وه ئه ڵبه ته هه ر من نه بووم به سه دا نی وه ک من له م ڕه وتی ئا را م کردنه وه ی کۆ مه ڵگا یه دا کا ری جدیان ده کرد، که نا کۆ کیه کۆ مه ڵا یه تیه کان بره وێننه  وه وو له جیا تی دا ڕه وتێکی میا ن ره وی یه ک گرتوو هه ر هیچ نه بیت له با به ته نه ته وه یی کاندا دروست بکه ین .
وام زا نی به راست یانه ده یا نه وایت شه ری مه لا یی وو جه لا لی وه لا  وه بنێن بی خه نه مۆ زه خا نه ی میژووه وه ،به لام به پێچه وا نه وه ئه وه نده ی تر قوڵیان کرده وه وو نا کۆ کیه کۆ مه ڵا یه تیه کا نیان زیا  تر کردو هه رچی جنێو فرۆشی نا و یه کیه تی هه بوو به فرسه تی زا نی خۆ ی له نا وو بزووتنه وه ی گۆ راندا بینی یه وه که وتنه منبه ر گرتن . 
من وام زا نی به را ستیا نه که دوا ی گه را نه وه ی ملک وو ما ڵه دا گیر کرا وه کان ده که ن،  که له لا یه ن حیزبی کوردی یه وه  ده ستیا ن به سه ردا گیرا وه ،وو گه را نه وه ی بۆ موڵکی گستی به خودی گردی زه ر گه ته شه وه . بۆ یه که م جا ر له میژوو ی ئه م گه له دا نو خبه یه کی خا وه ن ویژدا ن درو ست ده بێت وو ده بێته پێشه نگی خزمه ت کردنی ئه م کۆ مه ڵگا ئه نفا ل کرا ووکیمیا با را ن کرا وه ،ته نا نه ت وا م ده زا نی به را ست یا نه ده بنه پا ڵ پشتی هه ژا را ن وو نه دا رانی ئه م کۆ مه ڵگا یه که سه رده ما نێکه بو نه ته خۆرا کی هه موو شه ڕوو نه ها مه تیه کان .
وا م ده زا نی  به را ست یانه مناڵه کا نیان له گه ڵ ماناڵی هه ژا روو نه دا ری کۆ مه ڵگا دا جیا نا که نه وه پا روه نا نێک هه بی پێش خۆیا ن ده ی خه نه ده می ئه نفا ل کرا وو بی ده ره تا نه کا نی کۆ مه ڵگا وه، ده بنه چه تری سه ریان وا م ده زا نی به را ستیانه ده یا نه وێت ها و سه نگی کۆ مه لا یه تی ڕا بگرن وو جیا وا زی یه چینا یه تیه کان که م که نه وه، وام ده زا نی کا تێ که مردن قه رزار دێنه سه ریان بۆ وه ر گرتنه وه ی قه زه کا نیان، نه م زا نی که ده بیت بڵێین سه د ره حمه ت له کفن دز، وام   ده زانی که پارتی  کوردی پڕه له خه ڵکی خا وه ن فکرووبه هه ڵوێست هه ر هیچ نه بێت سه ره تایه یه کی با شیان له سیا سه ت گوا ستوه ته وه بۆ نا وو شا رکه نزیکه ی هه شتا سا ڵه خه ڵکی بێ ده ره تا نی ئه م گه له خوین بۆ هێنا نه دی ئا را می ده ڕێژێت . من  به پرا کتیکی  خۆم له گه ل زۆریاندا هه ڵسوکه وتم  کرد له خه لکی سا ده زیاتر هیچی تر نین به وا نه ی که هه ڵای کا ریزمه بونیشیان بۆ ده کرێت.
من کا ری ڕیکخرا وه ییم له هیچ پا رتیکی کوردی دا نه کردبوو، به ڵام بێ ئا گا ش نه بوم .من وه ک کا ری تا که که سی خۆم توا نیومه سه رچا وه یه کی فکری با ش بۆ خۆ م خه زن بکه م که به ئا سا نی هه ڵه کا نی ژیان تێ نه په ڕێت به سه رمدا، وه زۆر سه ر چا وه ی فکری به هیز هه یه ده ستم بۆ بردون له وا نه یه سیا سی کوردی ڕۆژیک له رۆ ژان په ره کا نیشیان هه ڵ نه دا بنه وه ،بۆ یه هه ر له سه ره تا ی دروست بونی بزوو تنه وه ی گۆڕانه وه خا ڵه نیگه تیڤه کانم دیا ری ده کرد وه به نا مه ده م نا رد بۆ ژوری ڕه وه ندی کوردی، وه له کۆ بو نه وه وو کۆ نفرا نسه کا نیشدا قسه ی خۆ م هه بوو وه چا ره سه ری گرفتوو کێشه کا نیشم ده خسته ڕوو، من هه ر زوو زا نیم که بز وو تنه وه ی گۆڕان نه ی توا نی وه له و په روه رده سیا سیه ی نا وو یه کیه تی خۆی ده ر با ز بکا ت، به ڵکووهه ر وه ک مۆ ته که به دوا یه وه یه تی، ته نا نه ت به ڕێک خه ری گشتی بز وو تنه وه که شه وه  که بینیمان له ڕێک که وتنی ده با شا ندا بز وو تنه وه ی گۆران خرا یه  ژێر ڕێک که وتنێهکه وه که خا ڵه کا نی زۆر خا لی لا وا ز بوو، هه ر بۆ دروستی قسه کا نم له کۆ نفرا نسی نه رویج دا له زما نی ئا را س وه لی به وه که به ر پرسی ژوری ره وه ندی کوردی بوو وتی، کا ک نه و شیروان پێی وتوین ئه ڵبه ته ئه وا نیش له وه تی گه شتبون که نا توا نن له ژێر کا ری گه ری کا ری رێک خرا وه یی یه کیه تی بێنه ده ره وه، وتی پێێ وتوین "دێیه ک ده بێت نه خۆ شی سیلی ده بێت خه ڵکی دێکه وا ده زا نن سیله که به دێکه وه هه ڵده ستن دێکه به جێ ده هێڵن وا ده زا نن   نه جا تیان ده بێت به ڵام نا زا نن که سیله که به خۆ یا نه وه یه وتبوی کا تی که یه کیه تیمان به جێ هێشت وا مان زا نی چا ره سه ره نه مان زا نی خۆمان پێوستیمان به چا ره سه ری یه "  
من زۆر به راستم بوو که سیاسه ت بکه م به جۆ ره ی که کۆ مه لگا یه ک درو ست ببیت هه موو مان له ژێری دا ها وو ڵاتی بین وه کۆ مه لگا به ره و ئا را می به رین وه دوری خه ینه وه له وو مل ملا نێ یه ی که سا ڵانێکه به نا ووی مه لا یی وو جه لا لی یه وه کۆ مه ڵگا ی توشی کا ره سا تی گه وره کردوه که ده بوا یه له نا وو بز وو تنه وه ی گۆراندا ئه م با به ته بونی نه بوا یه به پێێ ئه وه ی که ئه م بز وو تنه وه یه له شا ردا درو ست بوه وه کا ته که شی کاتێکی جیا وا زه له هه موو ڕووه کۆ مه ڵا یه تیه کا نه وه. به ڵام ئه وه نده ی ئه م با سه له نا وو ئه م بز وو تنه وه یه دا زه ق بوو له نا وو خودی یه کیه تی دا که به جه لا لی ده نا سران زه ق نه بوو وه من زۆ ر جا ر هه وڵم ده دا که ئه م با به ته با س بکه م وه هه ڵوێستی له سه ر وه ر بگیرێ به ڵام که س گوێێ نه ده گرت ، وه ته نا نه ت به جه لا لی وو مه لا یی تۆ مه ت با ر ده کرام وه هه زا ران را پۆرت ده نیردرا بۆ گرده که  گوا یه من کا ر بۆ ڕێک خرا ووی تر ده که م ، من ده م زا نی که زۆ ر هه ن له نا و ئه م بز وو تنه وه یه دا ته نها بۆ دروست کردنی دو به ره کی وو درس ت کردنی پشێوی ها تو نه ته نا وو بز وو تنه وه که وه وه به ئا شکرا له کۆ بونه وکا ندا هه زا ران قسه ی نا دروستیان ده کرد. 
من نۆ سا ڵ له نا وو ئه م بز وو تنه وه یه دا کا رم کرد زۆ ر پۆ ستم وه ر گرت هه ر له نوێنه را یه تی ووڵاتی سویده وه هه تا وه کوو کۆ تا پرس که ڕێک خه ری ڕا یه ڵه کان بوو م . من به ده گمه ن ڕیم له هه ڵسووڕاوێک ده که وت که هه ڵوێستیکی  مۆدێرنی سیا سی هه بێت زۆر به یان خه لکا نی ئا ست نزم بو ن به جۆرێک که ڕێژه ی نه خوینده وا ری هێنده که م  بو تیا یا ندا کاره کانیان بۆ نه ده برا به ڕێوه به جۆرێک با زنه وانی وا هه بوو نه ی ده توانی وتارێک بنوسێ ناچار زۆر جار بۆمان ده نوسی وو بۆ مان ده نا رد که چی له کاتی خوخوێندنه وه دا دا ده ما به ده ستیه وه  وه کا تێکیش پرسیا رت لی ده کردن تۆ چی له سیا سه ده زا نی ده ی گو ت من ده سا ڵ یا ن پا نزه ساڵ پێشمه ر گه بوم که جوا بێک بوو نه ت ده زا نی چۆن ما مه ڵه ی له گه ڵدا بکه ی. له هه موو ی سه یر تر ڕا یه ڵه یه ک هه یه به نا ووی را یه ڵه ی پێشمه رگه دێرینه کان که ئه مه زۆ ر نه شا زه له نا وو ئه م بز وو تنه وه یه دا چۆنکه ئه م بز وو تنه وه یه له شا ردا درست بوه هیچ پیشمه رگه یه کی نه بوه وه بۆ خۆشی له په یڕه وی کاریدا هیچ ڕێک خراوێکی جه کداری ته به نی نه کردوه. وه له هه موو ی سه یر تر موچه کا نیان له لا یه ن یه کیه تی شتیمانی یه وه وه ر ده گیرێت.
هه ربه راتسی من وا م ده زانی به راست یانه ده یا نه ویت به دیل بن بۆ کۆی پا رتوو ریک خرا وه
 کان که له شا خه وه هاتونه ته خوا ره ، به ڵا م ئه مان بۆ خۆیان شا خا وی بون  وه زۆر دوا که وتو تر ما مه له ی سیا سیان ده کرد که ده بوا یه به جیا وا زی گه وره وه ده ر که وتنا یه . من له ما وه ی کا رکردنم هه رگیز نه که وتومه ته ژێر کاری گه ری هیچ که سا یه تی یه که وه  وه به خودی نه وشیروان مستفی شه وه چونکه نه یا نتوا نی ئه و کا ری گه ری یه له سه ر من دروست بکه ن بۆ یه به دریژایی ئه وو ما وه یه وه ک ئۆپۆزسیونیکی ئا زا د له نا وو بز وو تنه وه که دا کا رم کردوه له هیج هه ڵه یه ک چا و پۆشیم نه کردوه وه زۆر به را شاکا وا نه ده نگی خۆم بڵند کردوه وه راست گۆ ش بو م له گه ڵ خۆ مدا که کا ر گه شته ئه وه ی که ئیتر ما نه وه م هیچ ما نا یه کی نیه ده ستم له کا ر کێشا یه وه . وه نه بی من پێش چونم بۆ نا وو رێک خرا وێکی کوردی وه ک بز وو تنه وه ی گۆ ران سه ر نجی خۆ مم له سه ر کۆ ی حیزبی کوردی نه بو بیت زۆ رله دۆ ستوو برا ده را نم د ه زا نن که من له هه شتا کاندا سه ر نجی خۆمم له سه ر وتون که ڕۆژیک له ڕۆژان ئه ر گه بێنه وه هه ر هه مان ده سه ڵا ت ده بن وه نا توا ن ئه وه ی کۆ مه ڵگا ی کوردی خه وی پێوه ده بینی فه را هه می  بکه ن هه ر وه ک ئه وه ی ده ی بینی که ئێستا ده و ڵه مه نده کا نی ئه مرۆ سیا سیه کا نی دوێنێن که شعروو شا نا مه یان پیا هه ڵده درا وو به پا ڵه وا نوو پیا وی دوا رۆژ نا و زه نگ ده کرا ن