43 سال تحمیق کردن و عوامفریبی و ترویج خرافات و تحریفات و گسترش اختناق و ترور و فساد !

Wednesday, 11.16.2022, 19:23

353 بینراوە


*خیلی از جوانان از هم نسلان ما سئوال می کنند چرا سال ۵۷ در انقلاب شرکت کردید.*
*✍️به دلیل این امید ها* 
                "قضاوت با شما"
🔹 ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ  [ ۹ ﺩﯼ ۵۸ ]
*امام ﺧﻤﯿﻨﯽ 😘 ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ ﺭییس‌جمهور نمیشوند
🔹 ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ [ ۲۶ ﺩﯼ ۵۷ ]
*امام ﺧﻤﯿﻨﯽ 😘 ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ
🔹 ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ [ ٢٨ دی ۵٧ ]
*امام ﺧﻤﯿﻨﯽ:* ﻣﺎﺭکسیست‌ها ﺩﺭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺁﺯﺍﺩند
🔹 ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ [ ۲ ﺑﻬﻤﻦ ۵۷ ]
*امام ﺧﻤﯿﻨﯽ 😘 ﺭﯾﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ یا ﺭﻫﺒﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺷﺪ
🔹 روزنامه کیهان [ ٣ بهمن ۵٧ ]
*امام ﺧﻤﯿﻨﯽ 😘 ﺯﻧﺪﺍنی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﻢ داشت
🔹 ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ [ ۷ ﺑﻬﻤﻦ ۵۷ ]
*امام ﺧﻤﯿﻨﯽ 😘 ﭘﻮﻝ ﻧﻔﺖ برای سفره ﻣﺮﺩﻡ است
🔹 روزنامه کیهان [ ٩ بهمن ۵٧ ]
*امام ﺧﻤﯿﻨﯽ 😘 تمام خانوارهای ایرانی ماهیانه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪنام ﺣﻖ ﻧﻔﺖ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ خواهند کرد
🔹 ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ [ ١٠ ﺑﻬﻤﻦ ۵۷ ]
*امام‌ﺧﻤﯿﻨﯽ 😘 من ﺩﺭ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺩﺧﺎﻟﺖ نمیکنم
🔹 روزنامه کیهان [ ١١ بهمن ۵٧ ]
*امام ﺧﻤﯿﻨﯽ 😘 سیاﺳﺖ را برای اهل ﺳﯿﺎﺳﺖ رهاخواهیم کرد ، روحانی سیاستمدار نیست!!!
🔹 روزنامه کیهان [ ١٣ بهمن ۵٧ ]
*امامﺧﻤﯿﻨﯽ 😘 ﺩﺭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﯾﮑﺘﺎﺗﻮﺭﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ
🔹 ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ [ ١۴ بهمن ۵٧ ]
*امام ﺧﻤﯿﻨﯽ 😘 ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺻـﺎﺣـﺐ ﺧـﺎﻧـﻪ میکنیم
🔹 ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ [ ١٩ بهمن ۵٧ ]
*امام ﺧﻤﯿﻨﯽ 😘 ﺣﺬﻑ ﺑﻬﺮﻩ‌های ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﻄﻌﯽﺳﺖ
🔹 ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ  [ ۸ ﺍﺳﻔﻨﺪ ۵۷ ]
*امام ﺧﻤﯿﻨﯽ 😘 ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ را ﻣﺠﺎﻧﯽ میکنیم.
🔹 روزنامه کیهان [ ٢١ اسفند ١٣۵٧ ]
*امام خمینی 😘 اعمال هرگونه شکنجه در زندان‌های ایران ممنوع است
🔹 روزنامه کیهان [ ١٧ فروردین ١٣۵٨ ]
*امام خمینی 😘 روزنامه‌ها باید هر آنچه را که ملت نیاز است بدانند ، بنویسد
🔹 روزنامه کیهان [ ١٣ اردیبهشت۱۳۵۸)
*امام خمینی 😘 اسلام دین آزادی‌ست و جز فساد از هیچ چیز جلوگیری نمی‌کنیم
⚪️ روزنامه کیهان [ ١۵ آبان ١٣۵٨ ]
*مهندس بازرگان 😘
*استعفای من به دلیل اشغال سفارت آمریکا نیست بلکه بیم آن میرود بجای حاکميت ملت ، طبقه روحانی حاکم شود.!!!*