ف - ع

ف - ع: پێشمه رگه

پێشمه رگه گوڵی دوێنێ و ئه مڕۆش دڕک شورش گێڕ ‌‌‌‌‌بوو ن ئه مڕۆش کو ته ک  ڕۆڵه ی گه ل بوو ن ئه مڕۆش جه لا د له بیرتا نه ئه ها تنه شا ر پا روو ی دمما ن بۆ ئه هێنان پۆ شته مان ئه کردنه وه ده رگا مان بۆ ئه کردنه وه ئێوه کوڕ بون ئێمه ش بو ک به بینیتان هه موو له شمان ئه ها ته جۆش ئێوه هیوا...