جەعفەر کەریمی

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009381381277


من عاشق دختر بارزانیم

Wednesday, 10.06.2021, 7:14

1569 بینراوە


من عاشق دختربارزانیم،آن مردی کە گاه گاهی
خودی نشآن می دهد و
میگوید من رهبرم!
اما من دوست دارم پدر زنم باشد
بە این معنا،میخواهم باجناق نێجیروان بارزانی شوم
اگر داماد بارزانی شوم
ماه عسل را در پاریس میگذرانم و
شبی یا دوشبی هم برای دیدار
بە کاخ عمویمان می رویم در امریکا!
خانەام را از محلە فقیرنشین
هەولێر خواهم برد بە سەری ڕەش!
شبهاهم سگ امریکایی
ویا پاسبان اسراییلی ازخانەام
محافظت میکنند!
مطلب بالا قسمتی ازگوفتارشهید سردشت عوسمان است کە جلادان بارزانیها اورا بە صورت نامردانەای شهید کردند!گناه ایشآن همین گفتهای بود کە نوشتە بود.این مطلب از / کوردی / بە فارسی برگرداندە شدە.
سرسیاه یا سەری رەش محل زندگی جلادان خانوادە بارزانیست دراطراف شهرهەولێردر کوردستان عراق.کاخیست برای خودشآن کە با خون مردم فقیردرست شدە.