جەوانمێر مارابی

https://www.facebook.com/profile.php?id=100041381628594


حمید نوری یکی از عوامل قتل عام بە حبس ابد محکوم شد

Tuesday, 07.19.2022, 8:39

898 بینراوە


دادگاە حمید نوری و محکومیت او بە حبس ابد، دادگاهی عادی و شخصی نیست. تقلیل دادن آن بە اینکە ممکن است قبل از اینکە دورە محکومیت او بە پایان برسد، آزاد میشود و اینگونە از اهمیت آن کاست هم تحلیل بجایی نیست.
١- محکومیت پاسدار حمید نوری (بخوان دادیار)، محکومیت کل نظام جمهوری اسلامیست، چون حمید نوری بە خاطر موضوع و جنایتی محکوم شد کە کل نظام و در راس آن، خمینی نقش داشت. و تا همین حالا هم تمام دست اندرکاران آن جنایت، از آن دفاع میکنند!!!
٢- محکومیت حمید نوری، تراژدی حقیقت زندگی مردم زیر سلطەی حکومت توتالیتر جمهوری اسلامی را عریانتر از پیش بە نمایش گذاشت. کسی کە در مسند قاضی قرار داشت و  برای هزاران انسان تعیین تکلیف میکرد و برای زندگی و مرگ آنها تصمیم میگرفت، بعنوان جنایتکار محکوم شدە است.
٣- برای بار اول جنایتی هولناک کە رژیم میخواهد آنرا در گذر زمان بە فراموشی بسپارد، بعد چند از دهە بە سرتیتر اخبار رسانەهای معتبر دنیا مبدل میشود و در تاریخ بە ثبت می رسد. دادگاهی کە دارای نرمهایی است کە میتواند مبنای قضاوت اکثر دادگاههای کشورهای دیگر قرار بگیرد. این میتواند سند معتبری هم باشد جهت اعتراض مخالفان جمهوری اسلامی در رابطە با مماشات کشورهای غربی با جمهوری اسلامی. 
٤- مرهمی است هر چند کوچک، بر زخمهای خانوادهای داغدار جانباختگان تابستان شصت و هفت و عامل بەڤراە افتادن موج عظیمی از شادی و خوشحالی در بین تمام آزادیخواهان شد و  باید آن را مغتنم شمرد.
٥- دیدگاە تقلیل گرایانە، در پی انتقام است نە دادخواهی. انتقام بە آن سبک، میتواند جنایت را استمرار ببخشد، ولی دادخواهی میتواند نقطەای بر پایان آن باشد.
بار دیگر محکومیت حمید نوری (کل نظام جمهوری اسلامی) خجستە باد.