طویلە خانە بارزانی ها!

Thursday, 05.14.2020, 20:31

2787 بینراوە


اقتباس از سبک ووزن شعری از میرزادە عشقی.

بعدازاین بروطن وبومش باید رید
بر چنین پارلمان وفرش باید رید
بە حقیقت عدل دراین بامودراست؟
بە چنین عدل ودیوارودرش بایدرید
انکە بگرفتە تا کمرش کردستان گە
بە مکافات الی تا کمرش باید رید
پدرملت کورد اگر این بی پدراست
برچنین ملت وروح پدرش بایدرید
بە ملامصطفی نتوان کرد جسارت ؟
انقدرهست کە برسرگورش باید رید
این حرارت کە بە خود مسعود دارد
تاکە خاموش شود بر شرش باید رید
شفق سرخ گوید ادریس بارزانی مرد
حکم است کنون بر نیچیرش باید رید
ان مسرور بی مدرک تحمیلیی خر
از نوک پایش تا مغز سرباید ریخت
گر ندارد صبر ونفع ادهم بارزانی
بەاین ملک بە نفع وضررش باید رید
اررودهیمداد بارزانی بە مجلس گاهی
.احترام بە سر رهگذرش باید رید

شیرزادرۆژهەڵاتی